Stejně jako v loňském školním roce, i tento rok budou zápisy probíhat v době od 1. do 30. dubna a k zápisu musí přijít rodiče těch dětí, které do 31. srpna daného kalendářního roku dovrší šestý rok svého věku (a dosud do školy nechodí). Pokud by se rodiče k zápisu nedostavili a nijak se neomluvili, dopustí se přestupku dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který jim může být vyměřena pokuta až 5000,- Kč. Z toho vyplývá, že zápis dítěte do první třídy je pro rodiče povinný a musí se tedy k němu dostavit (i třeba bez dítěte). Existuje však i varianta tzv. elektronického zápisu. To už ale záleží na tom, jak si škola zápis zorganizuje.

            K zápisu mohou přijít i rodiče dětí, které dosáhnou šesti let věku do 30. června následujícího kalendářního roku. V takovém případě je ale potřeba, aby s sebou k zápisu přinesli zprávu z PPP (pedagogicko-psychologická poradna). Rodiče dětí, které dosáhnou šesti let během ledna až června následujícího kalendářního roku, pak musí přinést kromě potvrzení z poradny i zprávu od dětského lékaře, kde lékař potvrdí, že dítě je na školu dostatečně zralé a nebude to pro něj zbytečná zátěž. K zápisu také musí přijít rodiče dětí, které již měly v loňském roce odklad povinné školní docházky.

            O době konání zápisu na dané škole by se rodiče měli vždy včas dozvědět, protože škola má ze zákona povinnost v dostatečném předstihu a všemi dostupnými prostředky zveřejnit všechny důležité informace, které jsou ke konání zápisu potřeba tak, aby žádný rodič nemohl říci, že neměl možnost se o termínu konání zápisu na spádové škole dozvědět. A co to spádová škola je? Jedná se o školu, do které dítě podle místa svého trvalého pobytu patří. Pokud je ale ve městě škol více (nebo rodiče pro dítě vyberou školu v jiném městě, případně v zahraničí), je možné jít k zápisu i jinam. V případě plnění povinné školní docházky v zahraničí, by měli rodiče zajít do spádové školy tuto skutečnost oznámit, aby bylo jasné, kde se bude jejich dítě vzdělávat.

            Vlastní zápis se dělí na část formální, která je pro rodiče povinná, a na část motivační. Motivační části se ale dítě účastnit nemusí. Je tedy jen na rodičích, zda své dítě k zápisu vezmou nebo ne. Stále ale platí, že pokud není dítě dostatečně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce (v době konání zápisu, tj. od 1. do 30. dubna) požádat ředitele o tzv. „odklad“ povinné školní docházky, a to o jeden školní rok. K žádosti ale musí být přiloženo posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky však lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dosáhne osmi let věku. Nicméně, i když rodiče chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do školy o rok později, musí se k zápisu dostavit a danou skutečnost nahlásit.

            K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz (případně cizinci pobývající mimo EU cestovní pas a povolení k pobytu). Pokud již mělo dítě odklad, tak rodiče přinesou i rozhodnutí o loňském odkladu. U dětí, jejichž rodiče budou žádat odklad školní docházky a u dětí mladších šesti let si rodiče přinesou také doporučení PPP a zprávu od dětského lékaře. Další dokumenty by již neměly být potřeba, přesto je ale potřeba sledovat stránky nebo vývěsku vybrané školy, kde musí být vše potřebné k zápisu uvedeno.

A co by měl předškolák umět, než půjde do školy?

            Každý rodič budoucího prvňáčka určitě přemýšlí nad tím, jestli je jeho dítě na školu dostatečně připravené a zralé. Tyto úvahy jsou naprosto přirozené a způsobů, jak školní zralost zjistit, je více. V některých mateřských školách děti zkouší tzv. testy školní zralosti.  Pokud tomu tak ale není a rodiče by přesto chtěli, aby jejich dítě tyto testy absolvovalo, je možné se k nim objednat do pedagogicko-psychologické poradny. Myslím si však, že tyto testy nejsou až tak nutné. Každý rodič přece většinou ví, jak na tom jeho dítě je a co všechno umí nebo neumí. A pokud si chcete být opravdu jisti, stačí si najít stránky MŠMT, kde zcela určitě najdete tzv. „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Pak už jen zbývá si dokument pročíst a postupně zkoušet, co všechno dítě umí nebo neumí. Podle dětských psychologů by ale dítě, které má začít povinnou školní docházku, mělo zvládnout alespoň následující věci.

           

 1. MOTORIKA
 • hrubá motorika: správný předškolák umí skákat po jedné noze, zkouší skákat přes švihadlo, zvládne hodit a chytit míč, opakuje jednoduchý rytmický pohyb (dobré je pohyby spojit s říkankou či písničkou), chvilku udrží rovnováhu, přeskakuje přiměřené překážky atd.
 • jemná motorika a grafomotorika: dítě by mělo umět správně držet tužku (na internetu jsou přímo stránky, které se tímto zabývají), navléká korálky, staví věže a hrady z kostek, umí pracovat s nůžkami a lepidlem, kreslí nejrůznější tvary (rovné čáry, vlnovky, pilky, šnečky, obloučky, geometrické tvary ...)
 • sebeobsluha: dítě umí zapínat knoflíky a zip, zavazuje si tkaničky, používá příbor, má základní hygienické návyky (čistí si zoubky, češe se, umývá si ruce, umí používat toaletu atd.) a dodržuje základní společenská pravidla (umí pozdravit, poprosit, poděkovat, vyká dospělým, které nezná…)

 

 1. PRAVO-LEVÁ ORIENTACE
 • každý předškolák by měl vědět, kde je pravá a kde levá strana, na obrázcích určuje, kde je vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, hned před, hned za, vedle, nad, pod atd., což je velice důležité při nácviku čtení a psaní

 

 1. ZRAKOVÁ PAMĚŤ
 • úzce souvisí se zrakovým vnímáním, proto je dobré hrát pexeso a další hry na rozvoj paměti, hledat rozdíly a změny na obrázcích, dokreslovat, co na obrázku chybí atd. Důležité je také procvičovat zrakovou analýzu a syntézu, což je rozpoznávání a skládání částí do celku (děti mohou např. skládat puzzle)

 

 1. SLUCHOVÉ DOVEDNOSTI
 • předškolák by měl sluchem rozeznávat různé zvuky a určovat, odkud tyto zvuky přichází, měl by zvládnout určit první (případně poslední hlásku) ve slově, měl by zkoušet slovo vytleskat, někteří předškoláci dokonce zvládnou jednoduchá slova také vyhláskovat atd.

​​​​​​​

 1. VÝSLOVNOST
 • Každý předškolák by měl umět správně vyslovovat všechny hlásky, což je ale v dnešní době většinou výjimka. Dnes do školy často nastupují děti, které různě šišlají, ráčkují a patlají tak, že jim mnohdy ani není rozumět. Jenže správná výslovnost je při nácviku čtení a psaní velice důležitá. Proto je nutné, pokud má dítě s výslovností některých hlásek problémy, začít včas chodit na logopedii a hlavně doma poctivě procvičovat.
 • předškolák by měl znát cca 2500 slov, měl by znát své jméno a příjmení, svůj věk, adresu, jména rodinných příslušníků, měl by správně používat časové pojmy typu včera, dnes a zítra, zvládne si zapamatovat a zopakovat krátkou básničku či písničku, zvládne svými slovy převyprávět děj známé pohádky atd.,
 1. PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY
 • umí napočítat do deseti, správně určí počet předmětů bez počítání (do 5), poznává základní geometrické útvary, pozná číslice do 5, umí k nim přikreslit správný počet obrázků atd.

            Dočetli jste až sem a máte pochybnosti, zda vaše dítě opravdu všechno umí? Nepropadejte panice. Žádné dítě neumí všechno a pořád je dost času se toho ještě spoustu naučit. Školní rok začíná až v září.

Mgr. Marie Čermáková Tomanová