Je tady květen a s ním spojené zápisy do mateřských škol, které budou podle nařízení MŠMT probíhat v termínu od 2. do 16. května. Přesný termín si ale každá školka (většinou po dohodě se zřizovatelem) stanoví sama a zveřejní jej způsobem v místě obvyklém – na nástěnkách ve školce, na školní vývěsce, na webových stránkách školy (pokud má) atd. Na informačním letáku se rodiče dozví, kdy a kde se zápis bude konat a co je potřeba s sebou přinést (bývá to rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, potřebné vyplněné formuláře). Dále se tam dozvíte kritéria pro přijímání dětí v dané školce a případné bodové hodnocení těchto kritérií. Z nich pak lze předběžně usoudit, jakou asi máte šanci, že bude vaše dítě do školky přijato. Nicméně není nutné dělat předčasné závěry, protože také velice záleží na tom, jakou má školka kapacitu, kolik dětí odejde do první třídy ZŠ a také kolik dětí přijde k zápisu. Než ale vyrazíte k zápisu vy, je vhodné si promyslet, do jaké školky chcete dítě dát.

            Od školního roku 2017/2018 mají i mateřské školy své spádové oblasti. Z toho důvodu bývá trvalé bydliště dítěte nejdůležitějším kritériem pro jeho přijetí do školky. To znamená, že pokud půjdete k zápisu do mateřské školky v místě vašeho trvalého bydliště, má školka povinnost vaše dítě přijmout. Samozřejmě ale také záleží na věku dítěte, což je další důležité kritérium v přijímání dětí. Svou roli hrají i další kritéria, která se dozvíte z informačního plakátu.

            Pokud se rozhodnete, že své dítě chcete přihlásit do jiné než spádové mateřské školky, není problém, počítejte ale s tím, že bude mnohem obtížnější se tam dostat. To však neznamená, že byste se měli nechat od zápisu v jiné mateřské škole odradit.

             Výběr té správné mateřské školy je zejména v dnešní době, myslím, velice důležitý, proto bychom ho neměli podcenit. Tedy v případě, že je v místě bydliště více školek nebo máme možnost dítě do školky vozit. Např. do místa našeho zaměstnání nebo do školky, která je někde poblíž. Dříve bylo zvykem dát dítě do školky, která je nejblíže domovu. Nyní ale tyto tendence ustupují. Každá školka má jiné možnosti, jiný způsob práce s dětmi a jiné pedagogy, na kterých hodně závisí, jak kvalitní bude péče o naše drobečky. Školky se také různě profilují a nabízí rodičům a jejich dětem různé nadstandardní služby. Proto je potřeba, abychom si ujasnili, co od umístění dítěte ve školce očekáváme. Jestli školku bereme pouze jako místo, kde nám dítě pohlídají po dobu, co budeme v zaměstnání, nebo jestli chceme, aby se naše dítě ve školce vzdělávalo a rozvíjelo po všech stránkách. Od toho se pak bude odvíjet náš další výběr. Je potřeba si také uvědomit, že dítě bude v předškolním zařízení trávit spoustu času, což ovlivní jeho další vývoj.

            S nástupem do školky se dítě začne pomalu osamostatňovat, poprvé navazuje vztahy s cizími lidmi, utváří si hodnoty, učí se pravidlům a chování v kolektivu atd. Proto je velice důležité, abychom si v případě, že máme možnost výběru z více školek, nejprve zjistili o každém zařízení všechny dostupné informace, včetně recenzí od rodičů, jejichž děti již školku navštěvují. Díky tomu budeme mít možnost srovnání a výběru té nejvhodnější školky pro naše dítě. Chceme přece, aby se v ní cítilo dobře a aby dostalo ty správné základy do života.  Pokud rodiče možnost výběru nemají, přesto neuškodí, když se před zápisem na školku informují a udělají si o ní obrázek. Dobré také je navštívit den otevřených dveří, který dnes již většina školek pořádá. I tady je možné z přístupu pedagogů, vybavení školky, ochoty a vstřícnosti personálu atd. zjistit, jak asi školka funguje. Případně je také možno si s paní ředitelkou vámi vybrané školky domluvit osobní schůzku, na které vám ona nebo pověřený pedagog všechno vysvětlí a ukáže. Proto neváhejte a ptejte se na vše, co vás zajímá. A na co konkrétně se máte při výběru školky zaměřit?

            Zajímejte se, kolik bývá dětí ve třídě, kolik jich připadá na jednoho pedagoga, jak probíhá den a jak často se pedagogové u dětí střídají. Od toho se totiž odvíjí, jak intenzivně se mohou učitelé jednotlivým dětem věnovat a zda budou schopni dostatečně rozvíjet jejich schopnosti. Kromě toho je také potřeba zjistit, jak školka k dětem přistupuje. To nejlépe poznáte, když se půjdete podívat přímo do výuky a budete nezúčastněně pozorovat běžné dění. Ne každá školka ale toto umožňuje. Pokud však takovýto den otevřených dveří nabízí, uvidíte, jak si učitelé dětí všímají, jak s nimi pracují, jak se k nim chovají a tudíž, jak důležité pro ně děti jsou. Neméně důležitý je také školní vzdělávací program, který musí mít každá škola zpracovaný a do kterého je možno nahlédnout (na webu či přímo ve školce).  Při jeho četbě ale nezapomeňte, že není až tak podstatná kvantita – tedy množství nejrůznějších činností, které školka nabízí, ale kvalita – tedy provedení a osobní citlivý přístup k dětem. A ten z papírů nevyčtete, proto je potřeba si všímat pedagogů a jejich chování k dětem samotným. Některé školky sice nabízejí velmi široké spektrum aktivit, což je samozřejmě dobré, protože se dítě ve školce zabaví a nemá čas na hlouposti. Je ale nutné, aby byl program školky ucelený, aby na sebe jednotlivé aktivity navazovaly a snažily se držet jednoho tématu. Nemá smysl skákat od jednoho k druhému. To by v dětech působilo pouze zmatek a nic by se nenaučily. Velice důležitá je také strava a pravidelný pitný režim. Proto se zajímejte, jak ve vámi vybrané školce vaří (tuto informaci nejlépe zjistíte z recenzí rodičů), jaký mají děti přístup k pití (zda mají neustále na vyhrazeném místě k dispozici hrnečky a mohou se v případě žízně napít), jak je to se stravováním v případě alergie dítěte a jeho potřeby zvláštního stravování atd. Mnoho školek také přichází se zdravou stravou. Tady ale pozor, ne každý „zdravou stravu“ snese, proto buďte opatrní, aby vaše dítě nebylo celý den hladem, když odmítne připravená jídla sníst.

            Na všech těchto skutečnostech závisí to, jak se bude vaše dítě ve školce cítit a jestli v ní bude šťastné. Neváhejte proto vzít na případnou prohlídku školky dítě s sebou. Ono samo vám svým chováním ukáže, jestli se mu školka líbí nebo ne.  Berte proto při rozhodování zřetel na jeho pocity a vždy vybírejte tak, aby vaše rozhodnutí mělo na budoucí život dítěte pozitivní dopad. Není nic horšího než ukřičené dítě, které musí učitelka ve školce násilím z maminky sundávat, aby ona mohla odejít do práce. Naopak požehnáním je dítě, kterému se ve školce tak líbí, že vám ráno utíká z auta, aby si už mohlo hrát, a odpoledne vzdoruje, že ještě domů nechce. Je samozřejmé, že svou roli zde hraje i povaha. Některé děti jsou od útlého věku společenské a nepřítomnost rodičů jim nevadí, jiné zase budou mít s odloučením od rodičů problém, i kdyby byla školka ze zlata s naprosto bezvadným přístupem, úžasnými pedagogy a možnostmi rozvoje dítěte. Proto nezoufejte, když se vašemu dítěti hned ve školce nezalíbí. Pokud jste vybírali dobře a jste přesvědčení, že je školka pro dítě ta správná, tak vydržte, dítě si časem zvykne.

            Výběr školky máte za sebou a den zápisu se přiblížil. Zajděte si pro formuláře (přihlášku a evidenční list), které je potřeba vyplnit a nechat potvrdit dětským lékařem. Ten posoudí, zda je vaše dítě po zdravotní stránce na školku připraveno. Pokud nemáte možnost do školky pro výše uvedené formuláře zajít, bývají také zveřejňovány v elektronické podobě webu mateřské školy nebo na městském či obecním úřadě. Někde naopak probíhá zápis tím způsobem, že potřebné formuláře obdržíte až na místě a následně je stanoven termín, do kdy je máte vyplněné a potvrzené odevzdat.

            Jestliže ještě nejste pevně rozhodnuti, do které školky dítě dáte nebo máte strach, že dítě do vámi vybrané školky nevezmou, můžete také podat přihlášku do více školek najednou. To však ještě neznamená, že budete úspěšní. V případě podání přihlášek na víc školek je totiž potřeba na přihlášce uvést preferovanou mateřskou školku, což znamená, že ostatní školky mohou vaši přihlášku zařadit až na konec seznamu přihlášených. Vyplňování přihlášky je potřeba věnovat náležitou pozornost, protože nečitelná přihláška s nedostatečnými údaji může být vyřazena z výběrového řízení. Přihlášku je navíc potřeba odevzdat v řádném termínu vyhlášeném příslušnou školkou. Proto vyplňujte pečlivě, zajistěte všechna požadovaná potvrzení a dobře si zapište důležité termíny, abyste nic nezmeškali. Na základě podaných přihlášek a po vyhodnocení kritérií u přihlášených dětí vyhotoví ředitelka školy rozhodnutí o jejich přijetí či nepřijetí, které obdržíte poštou, případně si je vyzvednete přímo ve školce. To už záleží na zvyklostech daného předškolního zařízení. Proto se na vše včas informujte, abyste následně nebyli překvapeni.

            Máte vybráno, formuláře vyplněné a potvrzené, pořád ale jako by tu něco chybělo. Jenže co? No jasně! Vaše dítě. Nezapomeňte, že ono je to nejdůležitější. Proto si s ním hodně povídejte a motivujte ho. Vyprávějte mu, jak to ve školce chodí, co všechno se tam dělá, o paní učitelkách, o kamarádech, o hračkách atd. Vezměte ho na procházku kolem školky, aby ji vidělo i v reálu a pokud máte možnost, jděte s ním na den otevřených dveří, aby si školku mohlo takzvaně „osahat“. Vezměte ho s sebou i k zápisu a hlavně, nikdy dítě školkou nestrašte. Naopak ho neustále ujišťujte o tom, že ho máte rádi, že ho neopustíte a že se pro něj vždy vrátíte. Děti potřebují jistotu, že vám na nich pořád záleží, i když už spolu nebudete trávit celý den.

Mgr. Marie Čermáková Tomanová